"Eerst een dak boven je hoofd en vandaaruit bouwen aan kwaliteit van leven."

Housing First Eindhoven: een recht, een thuis, een toekomst!
Een morele verplichting en een effectieve benadering die levens verandert!

Housing First Eindhoven is een vorm van bescherming thuis in de wijk. Mensen krijgen eerst een eigen woonruimte en worden van daaruit begeleid om te kunnen bouwen aan hun kwaliteit van leven. Het concept is gebaseerd op het grondrecht van iedereen: het recht op huisvesting. Mensen hoeven huisvesting niet eerst te verdienen of te bewijzen dat ze er klaar voor zijn. De benadering van Housing First blijkt zeer succesrijk voor mensen die vaak al (langere tijd) allerlei trajecten hebben afgelegd. Diep in hun hart willen ze hetzelfde als iedereen: de geborgenheid van een eigen plek en ertoe doen. 

Doel

Ervoor zorgen dat mensen zich weer thuis kunnen voelen, kwaliteit van leven ervaren, in staat zijn zelfstandig te wonen en te functioneren en zich onderdeel voelen van de samenleving. 

 • Ze zijn zelfredzaam en kunnen problemen voorkomen, hanteren en/of oplossen. 
 • Ze wonen prettig in hun omgeving (veroorzaken geen overlast). 
 • Ze hebben bezigheden waar ze zich goed bij voelen, bij voorkeur betaald werk. 
 • Het leven is stabiel en ze ontwikkelen zich daar waar mogelijk. 
 

Housing First: de praktijk

Doelgroep Housing First Eindhoven

Volwassenen uit Eindhoven en de regio met complexe en meervoudige problemen. Ze komen uit een instelling of reageren niet goed op traditionele zorgprogramma’s. Ze hebben naast een woning (doorgaans veel) ondersteuning nodig om die woning te kunnen behouden. 

 

Om wie gaat het in de praktijk?

 • Mensen die met persoonsgerichte begeleiding weer in staat zijn om richting te geven aan hun leven, de juiste keuzes te maken, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en zich staande te houden in de samenleving.  
 • Mensen voor wie hulp van naasten of hulp aan huis nog onvoldoende steun biedt, maar die met persoonsgerichte begeleiding wel weer grip kunnen krijgen op hun leven.  
 • Mensen die met persoonsgerichte begeleiding fysieke en/of mentale problemen kunnen hanteren. 
 • Mensen die meer nodig hebben dan het traditionele hulpverleningsaanbod 

Voorwaarden begeleiding

Voor het begeleiden van deze doelgroep hanteren we geen contra-indicaties. De enige voorwaarden die we stellen: 

 • de deelnemer stelt zich open voor ondersteuning of kan hiertoe worden gestimuleerd 
 • wij kunnen de ondersteuning op een verantwoorde manier bieden: d.w.z. we kunnen de begeleiding goed afstemmen op de deelnemer en zorgen voor de benodigde veiligheid. 
 • geldige indicatie. 

Duur

De duur van een Housing First traject is zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk. Afschaling van de zorg gebeurt in overleg tussen de gemeente en Neos of het Leger des Heils, waarbij de gemeente bepaalt. De praktijk wijst uit dat de gemiddelde duur van een traject twee tot vier jaar is.

Kernprincipes

Het kernprincipes van Housing First zijn: blijvende huisvesting, persoonsgerichte begeleiding, houding first en samenwerking en partnerschap. 

 

Blijvende huisvesting: we zien woonruimte niet als einddoel, maar als beginpunt. Het geeft mensen een basis om te kunnen functioneren en te groeien. We huisvesten mensen via DOOR!. Ook wanneer een deelnemer verhuist of uit huis wordt gezet, blijven we hem of haar ondersteunen naar en op een nieuwe woonplek. 

 

Persoonsgerichte begeleiding: onze trajectbegeleiders hanteren een persoonsgerichte aanpak. Zij ondersteunen de deelnemers om hun leven naar eigen tevredenheid in te richten en daarbij een goede huurder en buur te zijn. De begeleiding bij een deelnemer thuis kan variëren van 24 uur ondersteuning per dag op afroep tot wekelijks de vinger aan de pols houden. 

 

Houding First: onze trajectbegeleiders bouwen aan een relatie die voor beide partijen werkt. Vanuit het besef dat een hersteltraject gepaard gaat met vallen en opstaan, leggen we de focus op hoop, vertrouwen en positiviteit. Autonomie van de deelnemer is het vertrekpunt: het gaat erom hoe de deelnemers hun leven willen leiden en welke ondersteuning ze daarbij nodig vinden. In de begeleiding schuwen we niet om buiten gebaande paden te treden. We zijn er wanneer het er echt toe doet, ook op momenten dat er geen directe problemen zijn. We begeleiden totdat een deelnemer zich zelfstandig kan redden met minder intensieve ondersteuning of volledig zelfstandig kan leven zonder verdere hulp. 

 

Samenwerking en partnerschap: we werken samen met gemeenten, woningcorporaties en welzijns- en zorginstellingen. In die samenwerking zijn we gericht op continu verbeteren 

 

Positieve effecten Housing First Eindhoven

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de resultaten van Housing First geweldig zijn. Zo toont een studie van het Trimbos-instituut uit 2023 dat 95% van de deelnemers sinds de start van Housing First niet meer dakloos is geweest en 91% van deze deelnemers nog in dezelfde woning woont. Gezondheid en welzijn van deelnemers verbeteren en het beroep op professionele hulp vermindert. De deelnemers geven de begeleiding een 8.5 als rapportcijfer.  

 

De samenwerkende organisaties zien als belangrijkste positieve effecten van Housing First:

 • het zorgt voor een stabiele situatie van deelnemers 
 • eigen huisvesting biedt rust en regelmaat als onmisbare basis voor groei 
 • kwaliteit van leven neemt toeminder klachten, meer meedoen in de maatschappij, gevoel van autonomie, toename van zelfredzaamheid en eigenwaarde 
 • minder overlast en kleine criminaliteit. 
 • Housing First lijkt ook bij te dragen aan het opbouwen van een steunend sociaal netwerk. Sociale integratie heeft wel tijd nodig. Hetzelfde geldt voor het vinden van een zinvolle daginvulling.

Aanmelden Housing First Eindhoven

Aanmelden kan gebeuren door: de inwoners zelf, de casusregisseur en zorgaanbieders. 

 

Inwoner 
Ben je op dit moment dakloos? Meld je dan bij de centrale inloop van de maatschappelijke opvang. Hier kijkt het intake- en adviesteam wat nodig is.

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen | Gemeente Eindhoven

 

Casusregisseur, zorgaanbieder
A
anmelden kan via info@housingfirsteindhoven.nl 

Beschikkingen 

 • WMO BW: Beschermd Thuis 1 en 2, Begeleid zelfstandig wonen. 

 • Forensische zorg: begeleiding en VPT. 

 • Wlz: MPT of VPT. 

 

De focus ligt op snel handelen. Blijkt beoordeling van de informatie, de beschikking en de intake uit dat Housing First passend is, dan willen we het traject zo snel mogelijk starten 

Meer informatie

Neos
Leger des Heils
Housing First Nederland
Housing first Europa